Waar bent u naar op zoek?

Waardevolle Reformatiebijbel vraagt veel voorkennis

25-10-2016

In 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg aansloeg, constateert dr. H.J.C.C.J. Wilschut.

Dit zou het startpunt worden van de grote Reformatie van de zestiende eeuw. Met als inzet dat de kerk weer voluit kerk van het Woord zou zijn.

Dichtbij u is het Woord van het geloof. Dat Woord komt van ver. Maar het is niet op afstand gebleven. Heidense volken verbazen zich over de verborgenheid van Israëls God. Hij maakt Zich niet kenbaar in een godenbeeld. Ook in Zijn doen is Hij niet na te rekenen. Maar zeg niet dat Hij onkenbaar is. Hij heeft niet in het verborgene gesproken, zodat je Hem tevergeefs zou zoeken (Jes.45:15-19).

God heeft Zichzelf bekendgemaakt, Hij laat Zijn stem op aarde horen in het Woord van Zijn Geest, zoals we dat vinden in de Bijbel. Nu moet dat Woord naar mensen toe. Het wil gelezen worden, het moet verkondigd worden. Het wil door de Geest zijn nabijheid laten gelden in mensenharten. Zodat er geloof en bekering komt, een toewending tot de levende God en Zijn Zoon.

Een dubbel front

De reformatoren in de zestiende eeuw waren hier diep van overtuigd. De Heere had hun ogen geopend voor de alleenheerschappij van Zijn Woord. Het leverde een dubbel front op. Allereerst tegenover de Rooms-Katholieke Kerk, waar naast de Schrift de traditie was komen te staan in combinatie met het gezag van paus en geestelijkheid. In Gods huis zal Gods Woord heersen, dat Woord alleen. Aan de andere kant moest tegenover het spiritualisme positie worden gekozen, waarin het Woord van de Geest in het hart ver de voorrang kreeg boven Zijn Woord in de Bijbel. ‘Ze roepen maar: de Geest, de Geest, de Geest! Maar dan zeg ik: het Woord, het Woord, het Woord!’, zegt Luther.

Vertalingen

Het Woord in de Bijbel dichtbij betekent allereerst: zorg dat die Bijbel betrouwbaar vertaald wordt. Geen geheimtaal in de pinksterkerk. Niet dat er voor de Reformatie geen vertalingen van de Bijbel in de eigen taal verschenen zijn. Om ons tot het Nederlandse taalgebied te beperken, de zogenaamde ‘Delftse Bijbel’ uit 1477 bewijst het tegendeel. Wel kun je zeggen dat de Reformatie in de zestiende eeuw geleid heeft tot allerlei nieuwe bijbelvertalingen. Vaak met de vertaling die Luther maakte als motor en voorbeeld.

Geschiedenis

In de zogenaamde Reformatiebijbel

die dit jaar verscheen onder redactie van prof.dr. W.H.Th. Moehn staan naast de tekst van de HSV twintig ingevoegde katernen. De eerste pagina is steeds gewijd aan de geschiedenis van de bijbelvertalingen tot en met de Statenvertaling, waartoe de Synode van Dordrecht die gehouden werd in 1618-1619 de opdracht gaf.

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 28 oktober 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)