Waar bent u naar op zoek?

Werving van promovendi

Het Cornelis Graafland Centrum (CGC), het theologisch instituut van de Gereformeerde Bond, stimuleert en coördineert het wetenschappelijk-theologisch onderzoek in hervormd-gereformeerde kring. Het doel van het centrum is de vorming van theologen die leiding kunnen geven in de kerk en beschikbaar zijn voor de opleiding en toerusting van (toekomstige) predikanten.
Het CGC heeft voor de komende periode gekozen voor een overkoepelend en samenbindend onderzoeksproject waarin preken als bronteksten dienen. Het doel is om transformerende prediking op het spoor te komen.
Het onderzoek van dr. Pieter Veerman richt zich op de catechismuspreken die de vorming en vernieuwing van een vitale gereformeerde spiritualiteit beogen. Daarnaast is er ruimte voor een of meer buitenpromovendi die onderzoek doen naar ‘profetische’ of transformerende prediking uit de gereformeerde traditie.

Voor de promovendi kan een gedeeltelijke vrijstelling, een dag in de week voor maximaal vier jaar, gefinancierd worden vanuit het CGC.

Focus
In de Reformatie en de latere vernieuwingsbewegingen in de gereformeerde traditie heeft ‘transformerende prediking’ een centrale rol gespeeld. Als werkdefinitie voor dit project geldt ‘verkondiging die de Schriften opent, het kwaad ontmaskert, het Koninkrijk van God present stelt en leidinggeeft aan het christenleven in de concrete context’.

Voorbeelden
Prediking die transformatie en vernieuwing beoogt of bewerkt, resoneert altijd in een concrete situatie: hoorders herkennen de uitleg van de Schrift als het gezaghebbende Woord van God, omdat de prediking van het Woord van God, het Woord van God zelf is. De gemeente wordt voor God gezet, hetzij getroost door het Evangelie, hetzij geconfronteerd en gecorrigeerd.
Het project staat open voor creatieve voorstellen, mits preken als bronnenmateriaal gebruikt worden en de focus van het onderzoek is: ‘Wat is kenmerkend voor die gereformeerde prediking die zich aandient – of later herkend wordt – als profetisch?

Werving
Van kandidaat-promovendi verwachten wij onder andere:
– CV en motivatiebrief waaruit instemming blijkt met de doelstellingen van het CGC;
– Concreet voorstel voor een promotieonderzoek over ‘profetische prediking’;
– Financieel plan
– Tijdsplanning.

De volledige beschrijving van dit project is te vinden op www.cornelisgraaflandcentrum.nl.

Aanmeldingen kunnen tot en met 15 oktober verstuurd worden naar de secretaris van het CGC, dr. Lourens Post, Cornelisgraaflandcentrum@gmail.com. Voor inhoudelijk overleg kan contact opgenomen worden met de directeur van het CGC, prof.dr. Henk van den Belt, h.vandenbelt@vu.nl.