Waar bent u naar op zoek?

Fondsen

Een van de eerste activiteiten van de Gereformeerde Bond na de oprichting was het instellen van een Leerstoel- en Studiefonds waaruit leerstoelen aan faculteiten konden worden bekostigd en studenten theologie konden worden gesteund. Een aantal jaren geleden zijn de fondsen van elkaar gescheiden. Onderaan deze pagina vindt u een aantal voorbeeldteksten dat is te gebruiken als u voor een of meer fondsen wilt collecteren.

Studiefonds

Uit het Studiefonds worden jaarlijks studenten in de theologie gesteund. Het gaat om aanvullende bedragen op ontoereikende studietoelagen, om boekentoelagen, etc. De laatste jaren is ook nadruk komen te liggen op de zogeheten late roepingen. Voor velen die op latere leeftijd gaan studeren en voor een gezin hebben te zorgen, biedt het Studiefonds de mogelijkheid om de studie aan te vangen of voort te zetten. Voor het Studiefonds wordt elk jaar met Pasen in veel gemeenten gecollecteerd.

Leerstoelfonds

Het Leerstoelfonds, waarvoor in veel gemeenten op Oudejaarsavond of op een ander moment in het jaar wordt gecollecteerd, wordt gebruikt voor het in stand houden van de bijzondere leerstoelen van de Gereformeerde Bond aan theologische faculteiten.
Uit dit fonds worden twee hoogleraren en een universitair docent bekostigd, die allen in Amsterdam werken:

  • Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet voor 0,4 fte de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’, die is gekoppeld aan de vestiging Amsterdam van de PThU (Protestantse Theologische Universiteit).
  • Dr. P. Veerman is voor 0,5 fte als docent-onderzoeker verbonden aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit, een post die de Gereformeerde Bond voor tachtig procent financiert.

Steunfonds Gemeenten

De Gereformeerde Bond kent ook het ‘Steunfonds Gemeenten’; uit dit fonds worden bijdragen gegeven voor het stichten of onderhouden van predikantsplaatsen of evangelisaties (vaak in de vorm van een garantstelling voor een aantal jaren).

Voorbeeldtekst?
Als u voor één van de fondsen wilt collecteren, kunt u de onderstaande voorbeeldteksten gebruiken:

Stichting Steunfonds Predikantsgezinnen

(Voorheen Stichting Steunfonds Hervormd-Gereformeerde Emeriti predikanten en hun weduwen en wezen.)

In geval van nijpende financiële situaties bieden wij hulp aan predikantsgezinnen en aan weduwen en ex-partners van predikanten.De hulp die wij bieden kan bestaan uit incidentele financiële steun, maar ook uit begeleiding in de financiële administratie. Voor wie daar behoefte aan heeft, faciliteren wij bovendien groepsbijeenkomsten.
Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer  0318 640197

M. Sonnenberg-Kroeze, voorzitter
Ds. M. B. Plette, secretaris
H.D. de Wilde, penningmeester